Zpět

Přerušení ekonomické činnosti jako rizikoBarometr rizik (2022) ukázal, že riziko přerušení provozu je vnímáno jako riziko, které představuje dnes, ale i historicky pro společnost trvalý problém. V minulosti bylo spjato především s přírodními katastrofami, pandemiemi, válečnými konflikty a riziky spjatými s politickými rozhodnutími nebo s narušením dopravy surovin a zboží.

- Daniel Markvart.

Přerušení ekonomické činnosti jako riziko

Politické ideologie a aplikace některých ekonomických teorií představovaly riziko po celou historii lidstva. Vždy panovala obava organizace, že následkem realizace některých rizik nebude schopna vyrábět, prodávat své výrobky nebo poskytovat služby. Jedná se o riziko následné. Riziko, podle rozsahu, postihovalo určitou jednotku – výrobní místo (dílnu, manufakturu, továrnu), správní jednotku nebo celý stát. Přerušení provozu nemuselo mít tedy jen lokální dopad malého rozsahu, často přesáhne rámec jednotlivé organizace s nákladným a dlouhodobým dopadem a stává se kritickým pro celou společnost. V současnosti podle Risk barometr Allianz (2022) jsou na prvním místě obavy z kybernetických rizik. Politická rozhodnuti vedla k narušení přirozeného volného obchodu a obdobně jako dnes, v podobě různých druhů omezení a sankcí, narušila logické a obvykle přirozeným vývojem vzniklé řetězce. Historicky měly ekonomické subjekty na taková rozhodnutí zpravidla minimální vliv. Narušení jemného pletiva obchodních vztahů mělo často dlouhodobé následky. I v moderní době přesahují následky rizika přerušení provozu možnosti risk managementu a odolnost vůči tomuto riziku představovala v minulosti konkurenční výhodu. Povědomí o tomto riziku vedlo společnost historicky k hledání smysluplných řešení, riziko diverzifikovat a později transferovat na třetí subjekt – pojistit. To vedlo ke zmírnění dopadů.

Řada událostí souvisí kromě hustoty osídlení některých oblastí také historicky s urbanizací. S dělbou práce se pozornost přesouvala do měst, ve kterých vznikaly manufaktury a později továrny. Města bylo nutné zásobovat potravinami, ale původní zemědělská půda byla zastavěna s tím, jak se města rozšiřovala. Obyvatelé se ze zemědělských oblastí přesouvali do měst, kde byl život relativně snadnější s vidinou většího výdělku a pohodlí. Vznikají zóny se špatnými životními podmínkami, ty se však postupně vylepšují (např. (Burgess 1925). Za posledních 200 let se stala nezemědělská výroba dominantní a potlačila venkovský způsob života. Zvýšený počet obyvatel na relativně malém prostoru s sebou nese řadu rizik.


Nabídka a poptávka v oblasti přenášení rizika pojištěním, specifického druhu peněžní služby, se uskutečňuje na pojistném trhu.

- Daňhel, 2002, s. 33

Na trhu existuje nabídka a poptávka pojištění. Jedná se o velmi specifickou finanční službu, která se uskutečňuje na pojistném trhu. Předmětem činnosti pojišťovny je smluvně přebírat rizika, která klient definuje.

Pojištění je tedy specifickým druhem finanční služby. Některá z dále uvedených rizik jsou pojistitelná. Pojistitelná rizika jsou taková, která mají povahu nahodilosti. Podstatou je, že pojišťovna z inkasovaného pojistného vytváří finanční rezervu na úhradu budoucí možné ztráty. Zaplacením pojistného na tvorbu této rezervy průběžně přispívají všichni účastníci pojištění. Hlavními ekonomickými ukazateli jsou pak předepsané pojistné a pojistné plnění, sloužící pro náhradu škody. Předepsané pojistné je cena, kterou zaplatí pojištěný za poskytnutí pojistné ochrany, výší sazby pak vyjadřuje míru rizika a ochotu riskovat. (Markvart, 2020)

Na počátku úvahy, zda je zvolené riziko či nikoliv, je třeba brát v úvahu situaci klienta (ekonomického subjektu) a jeho představu o prioritách a preferencích. Ten si je vědom, že pojišťovna pracuje na komerční bázi, musí pokrýt kromě všech budoucích škod, náklady a navíc tvořit zisk. Ve své kalkulaci musí počítat pojišťovna také s tím, že část klientů si nebude počínat zcela racionálně. Do své kalkulace musí zahrnout i takové klienty, kteří před racionálním transferem rizika a poplatkem za něj chtějí získat z transakce víc, nad rámec pojistného plnění plynoucího z nahodilosti. Byť takovou informaci pojišťovna zprvu mít nemusí, měla by s touto eventualitou počítat. Na začátku procesu mají obě strany informace značně rozdílné kvality. Tyto informace jsou asymetrické na straně nabídky. Markvart (2023)

Pojišťovnami je na trhu nabízena řada produktů, které jsou pro segment strojní výroby a zejména pro komplikovaný proces ve slévárenství, vhodné, některé nevyhnutelné. Ve spolupráci s makléřem je třeba volit kromě pojištění běžných živelních rizik, také rizika odpovědností a riziko přerušení ekonomické činnosti subjektu, tzv. přerušení provozu. Partnerem společnosti ACESO Praha je společnost sinne IC, které působí na trhu pojištění od roku 1992. Dlouhodobé zkušenosti v oblasti průmyslových rizik mohou rozhodovateli pomoci při výběru vhodných produktů v rámci procesu identifikace a eliminace rizika.

- sinne IC

(
20
hlasů, průměrně
4.95
z 5)