Indukční tavení v chlazeném kelímku (ISM)

Rychlé a finančně úsporné tavení a zpracování snadno reagujících kovů (např. titanu nebo zirkonu a jejich slitin), extrémně čistých slitin a ostatních kovů vyžadujících malý obsah příměsí lze zajistit systémem ISM firmy Consarc - tavení v chlazeném kelímku.

Tavení v chlazeném kelímku - proces ISM

Tavení v chlazeném kelímku se provádí v segmentované měděné, vodou chlazené nádobě umístěné v indukční cívce ve vakuu nebo v řízené atmosféře. Proces probíhá „kov na kov“ bez žáruvzdorné výdusky. Měděný kelímek je tvořen segmenty nebo „prsty“, které jsou chlazeny vodou. Magnetické pole generované cívkou prochází kelímkem a indukuje teplo v kovové vsázce, což vede k jejímu roztavení. Magnetické pole rovněž intenzivně míchá roztavený kov v kelímku. Na dně kelímku zůstává tenká vrstva neroztaveného kovu a vytváří tak skořepinu pro roztavený kov (v anglickém textu skull = lebka). Nízká rychlost mezní vrstvy taveniny sousedící se skořepinou spolu se skořepinou samotnou a rozhraní mezi skořepinou a kelímkem tvoří tepelný odpor omezující vedení tepla z horké taveniny do studeného kelímku.

Jsou-li kelímek, cívka, frekvence a výkon správně navrženy a přizpůsobeny, je roztavený kov odtlačován od vnitřních stěn kelímku směrem dovnitř. Ve skutečnosti jsou strany taveniny drženy magnetickým polem. Neexistence fyzického kontaktu taveniny se stěnami chrání segmenty kelímku před elektrickým zkratem a omezuje tepelné ztráty kelímku. Tento proces se nejčastěji používá při lití shora nebo zdola, ale může být také použit při výrobě ingotů. V tomto případě má kelímek výpusť ve dně se zátkou vysouvanou směrem dolů a používá se k pomalému tuhnutí ingotu, přičemž vsázka je doplňována shora.

Výhody tavení ve chlazeném kelímku

  • Snadno reagující kovy, které nemohou být taveny v žáruvzdorných kelímcích kvůli reakci kov - kelímek, nabízí ISM možnost tavení v kovovém, vodou chlazeném kelímku, který nereaguje s taveninou. Na rozdíl od alternativního procesu tavby ve vakuové obloukové peci s chlazeným kelímkem, který vyžaduje vsázku ve formě elektrody, mohou být vakuové indukční pece (ISM) zaváženy kusy materiálu, pláty, třískami po soustružení, velmi čistým houbovitým materiálem nebo směsí těchto materiálů. Tím se výrazně snižují náklady na vsázku.
  • ISM odstraňuje problém znečištění slitiny z kelímku a je vhodná pro super čisté vysoce legované slitiny a kovy, které smí mít jen velmi nízký obsah nečistot,
  • Tavení v chlazeném kelímku (ISM) ve vakuu může být využito pro odplynění kovu ve vsázce, odpaření nečistot za nízkého tlaku par a lití odlitků neobsahujících plyny.
  • Slitiny, jejichž legující prvky vyžadují vysoký tlak par, může tavba v chlazeném kelímku probíhat v inertní atmosféře při tlaku, který eliminuje nebo minimalizuje ztráty slitiny.
  • Ve stejném kelímku může být postupně tavena široká škála slitin bez obav ze vzájemné chemické kontaminace.
  • Intenzivní míchání generované magnetickým polem sloučí tavicí teploty všech komponent ve vsázce a homogenizuje taveninu jak z hlediska chemického složení, tak i z hlediska teplotního. To se promítá do rychlejší tavby, lepšího plnění formy (na odlitky) a vyšší kvality výrobků.
  • Odstranění keramického kelímku eliminuje prostoje z důvodu výměny kelímku, čímž se zvyšuje produktivita pece.

Indukční tavení v chlazeném ke

Konfigurace

Firma Consarc dodává úsporné dávkové systémy s jednou komorou, pro vyšší produktivitu dávkové systémy s dvojicí komor a pro vysokou produkci výroby vícekomorové konstrukce s automatizovanou manipulací s materiály a pro neobvyklou manipulaci s materiálem

Indukční měnič

Napájení je zajištěno z polovodičového indukčního měniče Inductotherm speciálně navrženého pro dodávku správného výkonu a frekvence pro proces tavení v chlazeném kelímku (ISM). Energie je přiváděna do vakuové komory pomocí uzavřené, vodou chlazené koaxiální rotační průchodky nebo napájecího portu k tavící cívce.

Statické či odstředivé lití

Náklon lití kovu z ISM kelímku je rychlý proces a formy se mohou nalévat v režimu statického nebo odstředivého lití. Odstředivé licí otočné systémy navržené společností Consarc jsou,kvůli zjednodušení manipulace s formou, integrované přímo do komory.

Ovládací prvky

Všechna ISM zařízení společnosti Consarc se dodávají s plně integrovaným PLC a možností pro PC kontrolní systémy pro bezpečný a efektivní provoz pece SCADA. U tavení a odlévání reaktivních kovů doporučujeme též dálkové ovládání.

INDUCTOTHERM GROUP
poptávka
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat také pomocí formuláře.
pokračovat
close
Jméno
E-Mail
Přijmení
Telefon
Dotaz